Kandydaci na sędziów muszą odznaczać się dobrą sprawnością fizyczną oraz mieć podstawową wiedzą na temat przepisów gry w piłkę nożną. Kurs przewidziany jest dla osób, które ukończyły 17 lat i mają minimum średnie wykształcenie lub uczęszczają obecnie do szkoły, gdzie nauka kończy się maturą.

Osoby, które pomyślnie ukończą kurs, zostaną członkami Polskiego Kolegium Sędziów oraz nabędą uprawnienia sędziego próbnego, dzięki którym będą mogły sędziować mecze piłkarskie, najpierw w swoim okręgu.

Aby zapisać się na kurs, kandydat musi złożyć następujące dokumenty w siedzibie swojego wojewódzkiego związku piłki nożnej:

- podanie (ankieta) kandydata,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania,
- sądowe zaświadczenie o niekaralności kandydata,
- dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia – minimum średnie; w wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole, w której nauka kończy się maturą),
- zgodę opiekuna ustawowego na udział w kursie (dot. kandydatów poniżej 18 roku życia).

Do uczestnictwa w kursie zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą poniższe etapy kwalifikacyjne:
- wstępny sprawdzian z wiedzy ogólnej kandydata (test - 10 pytań z elementarnych wiadomości z zakresu przepisów gry i wiedzy o piłkarstwie polskim),
- rozmowa kwalifikacyjna: omówienie z kandydatem napisanego testu i popełnionych błędów, rozmowa o innych sprawach związanych z sędziowaniem.

* * * *